مدیریت پرسشگری

پروژه

 • امکان تعريف پروژه ها
 • امکان تعريف متد گردآوري اطلاعات شامل : CAPI، CATI، FTF، IDI و MFGD و ...
 • تعيين سهميه پرسشنامه جهت هر پروژه
 • تعيين مدير و سوپروايزرهاي هر پروژه
 • نوع پروژه شامل براساس کمي و کيفي
flat

مديريت سوالات

 • امکان تعريف سوالات تشريحي و چند گزينه اي
 • تعيين نوع سوالات چند گزينه شامل تک گزينه‌اي و چند گزينه‌اي و تک گزينه انتخابي
 • امکان انتخاب شرايط سوال شامل راهنماي سوال، فعال بودن، اجباري بودن و يا نوع کلاس اجتماعي
 • امکان تعيين سوال بعدي

مديريت پاسخها

 • امکان تعريف پاسخ با پيش شرط
 • امکان اتصال به سوال مشروط
 • امکان تعيين ترتيب نمايش در ليست
 • امکان تعيين وزن براي هر پاسخ

گزارشات

 • گزارش پروژه ها
 • گزارش پاسخگوها
 • گزارش کاربران
 • گزارش ماتريس
 • گزارش کل
 • نمونه ها
 • خطاهاي سيستم
 • فرم در يک نگاه
 • امکان تهيه گزارش کل بر حسب پاسخهاي هر پروژه

قابليتها

 • امکان تعريف پروژه‌هاي متعدد
 • امکان تعريف شهرهاي هر پروژه
 • امکان تعريف سوالات پرسشنامه هر پروژه
 • امکان تعريف پاسخ سوالات پرسشنامه هر پروژه
 • امکان تعريف کاربران
 • مديران سيستم
 • مديران پروژه
 • سوپروايزر
 • مرچندايزر
 • اپراتور
 • امکان تعريف نقش کاربران
 • داراي داشبورد مديريت جهت مشاهده عملکرد کاربران در پروژه
 • امکان ثبت فرم توسط اپراتور
 • امکان ثبت فرم توسط ابزارهاي موبايلي

پودمان  CATI(پرسشگري مکانيزه)

 • نگاه کاملا تخصصي به حوزه خدمات پس از فروش و مشتري مداري
 • تنوع نسخه :
 • نسخه اطلاع رساني و جمع آوري درخواست مخاطبين
 • نسخه پرسشگري و آماری
 • امکان تعيين پروژه هاي مختلف همزمان
 • محيط کاربري کاملا فارسي